โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านทวดทองจัดสร้างขึ้นในที่ดินของศาลเจ้าทวดทอง  มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่  ด้วยความริเริ่มของนายแบน วงศ์พิศาล  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและคณะ โดยสร้างเป็นห้องเรียนชั่วคราว ขนาด 9x15 เมตร หลังคาปั้นหยา ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 338 บาท 11 สตางค์(สามร้อยสามสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์)
          เมื่อสร้างห้องเรียนและอุปกรณ์ที่จำเป็น เห็นว่าพอที่จะเปิดเรียนได้แล้ว นายแบน วงศ์พิศาล จึงได้ทำหนังสือขออนุญาตขอเปิดโรงเรียน ไปยังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทางอำเภอได้มอบหมายให้ นายเปี่ยม จุลวัลน์ ศึกษาธิการอำเภอเมือง มาเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2483  โดยมี นายช่วง จุลพันธ์ เป็นครูใหญ่คนแรก
          เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2500 นายดวล วังษะวิบูลย์ นายอำเภอเมืองพร้อมด้วย นายนวล บุญสนอง ศึกษาธิการอำเภอเมือง ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน เห็นว่าสภาพอาคารเรียนชำรุดมาก จึงสั่งการให้นายพร้อม    วรวุฒิ ครูใหญ่ในขณะนั้นรื้ออาคาร พร้อมทั้งได้จัดสรรงบประมาณจาก ก.ศ.ช. และเงินผู้แทนจำนวน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก ขนาด 8X24 เมตร พร้อมถมดิน และได้อนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 3 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2502
          ต่อมาทางราชการได้ย้ายนายสมจิตต์  วงศ์พิศาล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายพร้อม วรวุฒิ ซึ่งเกษียณอายุราขการและต่อมาทางคณะครูปรึกษาหารือจะขยายบริเวณโรงเรียน เพื่อเพิ่มห้องเรียน นายสมจิตต์  วงศ์พิศาล ครูใหญ่ นายสุ่ย  วงศ์พิศาล พร้อมด้วยคณะครู ได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้าน จัดซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลง ขนาดกว้าง 2 วา 2 ศอก ยาว 16 วา  มีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณโรงเรียนด้านทิศเหนือ ราคา 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และทำหนังสือมอบไว้กับนายเทียบ วงศพิศาล เป็นตัวแทนแล้วจัดมอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ
          ต่อมาทางราชการได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 8x24 เมตร ได้เริ่มสร้างตั้งแต่วันที่  3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2507 ทำให้โรงเรียนมีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง ซึ่งเพียงพอกับจำนวนนักเรียนในขณะนั้น
          ต่อมาตั้งแต่พุทธศักราช 2513 เป็นต้นมา มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2517 นายชิต วงศ์พิศาล ครูใหญ่ นายเทียบ วงศ์พิศาล ครู และ นายเจี้ยง พันธ์จินา ผู้ใหญ่บ้านได้ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชาวบ้าน ช่วยบริจาคทรัพย์ได้จำนวน 5,200 บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ให้นายสุ่ย วงศ์พิศาล และคณะกรรมการศึกษา ทำห้องเรียนชั่วคราว ขนาด 5x12 เมตร หลังคามุงกระเบื้อง พื้นลาดซีเมนต์ ทางโรงเรียนเชิญนายสุกรี รักษ์ศรีทอง นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มารับมอบเมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2517
          ต่อมาในปีพุทธศักราช 2520 ทางอำเภอโดยนายเด็จ นามโชติ หัวหน้าหมวดการประถมศึกษาอำเภอเมือง ได้มาตรวจโรงเรียน เห็นว่ามีพื้นที่คับแคบไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน จึงได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียนใต้ถุนสูง แต่ไม่มีผู้รับเหมาก่อสร้าง เวลาล่วงมาเกือบสิ้นปี ทางอำเภอจึงส่งรายการให้ผู้รับเหมาขอตัดรายการไปยังจังหวัดส่งให้สำนักงบประมาณอนุมัติ ซึ่งสำนักงบประมาณอนุมัติตามที่ขอ และได้วางรากฐานตามแบบในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2521 และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา โดยใช้งบประมาณจำนวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
          ปลายปีพุทธศักราช 2520 นางชูศรี ศรีวิจิตร ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเรียน เป็นจำนวนเงิน 380,000 บาท(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยทางจังหวัดได้ทำการว่าจ้างสร้างอาคารเรียน แบบ 017 เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2522 สร้างจนแล้วเสร็จและต่อมาได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ 017 ชั้นล่างจำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 224,000 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
          ในปีงบประมาณ 2527 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 406/2526 จำนวน 6 ห้องเรียน และอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/2526 แต่ทางโรงเรียนไม่มีที่ดินที่จะก่อสร้าง นายชิต วงศ์พิศาล อาจารย์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะครูกรรมการการศึกษาของโรงเรียนได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อหาเงินซื้อที่ดินให้แก่โรงเรียนได้เงินทั้งสิ้น 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) ทางสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองและสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ของบประมาณสมทบจากทางราชการโดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุนทร สุวรรณรัตน์ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นผู้ให้การช่วยเหลือติดต่อสำนักงบประมาณได้งบประมาณทั้งสิ้น 1,600,000 บาท(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) และในปีนี้เอง ได้ดำเนินการก่อสร้างในที่ดินดังกล่าวตามงบประมาณที่ได้รับดังนี้
          ปีงบประมาณ 2527 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.406/2526 จำนวน 6 ห้องเรียน งบประมาณ 1,798,000 บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/2526 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 285,000 บาท(สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          ปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.602/2526 จำนวน 10 ที่นั่ง งบประมาณ 100,000 บาท (หนี่งแสนบาทถ้วน)
          ปีงบประมาณ 2529 ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอลแบบ พ.1 จำนวน 75,000 บาท(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสร้างส้วม แบบ สปช.602/2526 จำนวน 8 ที่นั่ง งบประมาณ 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน)
          ปีงบประมาณ 2530 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.406/2526 จำนวน 6 ห้องเรียน งบประมาณ 1,796,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
          ปีงบประมาณ 2531 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.30 พิเศษ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 36,000 บาท(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
          ปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.33 จำนวน 2 ชุด งบประมาณ 36,000 บาท(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) และสร้างส้วมแบบ สปช.602/2526 จำนวน 1 หลัง 10 ที่นั่ง งบประมาณ 120,000 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) และในปีนี้ อาจารย์สวัสดิ์ สุวรรณอักษรและคณะได้สร้างศาลาหนังสือกรมวิชาการให้แก่โรงเรียนจำนวน 1 หลัง พร้อมอุปกรณ์ภายใน และหนังสือต่างๆ งบประมาณ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          ปีงบประมาณ 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 จำนวน 1 หลัง 15 ห้องเรียน งบประมาณ 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)
          ปีงบประมาณ 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอกประสงค์แบบ สปช.260/2526 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
          ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช. 2/28 จำนวน 15 ห้องเรียน งบประมาณ 3,160,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นถ้วน)
          ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ 601/26 จำนวน 14 ที่นั่ง งบประมาณ 388,500 บาท(สามแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
          ปีงบประมาณ 2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 จำนวน 9 ห้องเรียน งบประมาณ 2,836,000 บาท(สองล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
          ปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 6 ที่นั่ง งบประมาณ 225,900 บาท(สองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
          ปีงบประมาณ 2547 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 งบประมาณ 90,900 บาท(เก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
          ปีงบประมาณ 2549 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ 6/27 จำนวน 2 หลัง
          ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล/38 พิเศษ จำนวน 1 หลัง 4 ชั้น 18 ห้องเรียนชั้นล่างโล่ง  งบประมาณ 17,226,500 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) อาคารแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และเปิดใช้อาคารเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นอาคารเรียน 8
          ปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 และอาคารเรียน งบประมาณ 1,183,600 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
          ปีพุทธศักราช 2559 โรงเรียนได้ทำการก่อสร้างอาคารร่มเย็น เชื่อมต่อระหว่างอาคารห้องประขุมกับอาคารอเนกประสงค์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากร้านค้าโรงเรียน  งบประมาณ 518,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
          ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้ มาใช้ทำการก่อสร้างทางระบายน้ำ ทำฟุตปาธ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียน ได้รับเงินบริจาค 1,243,056 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันห้าสิบหกบาทถ้วน)  และหลังจากนั้นมีผู้บริจาคเพิ่มอีกประมาณหมื่นกว่าบาท เงินดังกล่าวคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบ
          ปีงบประมาณ 2561ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุด จำนวน1,149,000 บาท
          โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปจนได้รับความนิยมส่งนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนอกเขตบริการของโรงเรียนจากต่างอำเภอ เช่น อำเภอลานสกา อำเภอพระพรหม อำเภอพรหมคีรี อำเภอนบพิตำและอำเภอเมืองที่อยู่นอกเขตบริการ ในปัจจุบันจำนวนนักเรียนจะลดลงจากปีก่อนๆบ้างตามสภาพเศรษฐกิจ การเกิดของประชากร