โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรทิพย์ ช่วยนุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวขวัญตา เจียรวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐิญาณ์ สกุลแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันจิรา มีช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพัตรา ลีลาทิวานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐธยาน์ สงวนแสง
ครูชำนาญการ

นางสาวรสสุคนธ์ พูลพิพัฒน์
ครู

นายโกสิทธิ์ เล่นทัศน์
ครู