โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางยุพาภรณ์ ไชยรักษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกาญจนา ปัญญานฤพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิรมล โมราศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัสกาว วงศ์ศศิพงศ์
ครูผู้ช่วย

นายศุภชัย จิตราวุธ
ครูอัตราจ้าง