โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสารี สินพิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรุ่งอรุณ ปลอดขำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเอื้องฟ้า ทองตรีพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายณรงค์ สิทธิมาก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรารัตน์ ล่องจ๋า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวริสา คงสง
ครูผู้ช่วย