โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสารี สินพิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรุ่งอรุณ ปลอดขำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเอื้องฟ้า ทองตรีพันธ์
ครู

นางสาวจันติมา ผลสะอาด
ครูผู้ช่วย

นางจิรารัตน์ ล่องจ๋า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวริสา คงสง
ครู