โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสารี สินพิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกุลนิต ภุมมาลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเอื้องฟ้า ทองตรีพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายณรงค์ สิทธิมาก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพะเยาว์ แก้วพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรารัตน์ ล่องจ๋า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวริสา คงสง
ครูผู้ช่วย