โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
บุคลากรอื่น ๆ

นางสาวสุคนธ์ธาร แซ่ฉิม
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสมชาย ทองตรีพันธ์
ช่างไฟฟ้า ระดับ ส 3

นางญาณิศา แกะประจักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรุ่งทิวา โปนกแก้ว
ครูอัตราจ้างสอนศิลปะ

นางสาวนงรัตน์ อรุณจิตร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางอรอนงค์ บุญอมร
ลูกจ้างชั่วคราว/นักการภารโรง

นายธีระพล วงศ์พิศาล
ลูกจ้างชั่วคราว/นักการภารโรง

นางสาวอัฉรา วงศ์พิศาล
ลูกจ้างชั่วคราว/นักการภารโรง

นายไชยพศ สาระนันท์
ลูกจ้างชั่วคราว/นักการภารโรง

นายประทีป โพภิบาล
ลูกจ้างชั่วคราว/นักการภารโรง