โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางนิรมล โมราศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางลัดดาวัลย์ มิตรกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายเถกิงศักดิ์ ชะนะทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวญาณี ศรีนุรจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางโณรี เงินเลี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวขวัญตา เจียรวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางอิสรา สืบสม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางกุลนิต ภุมมาลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางกาญจนา ปัญญานฤพล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวสกุลเกตุ บุญโรจน์
พนักงานราชการ

นางสาวมาลินี สุขสำราญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1