โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (IS)

นางณัฐิญาณ์ สกุลแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (IS)

นางสาวขวัญตา เจียรวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรทิพย์ ช่วยนุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันจิรา มีช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนตรชนก ดวงแป้น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรสสุคนธ์ พูลพิพัฒน์
ครู