โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (IS)

นางณัฐธยาน์ สงวนแสง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (IS)

นางสาวขวัญตา เจียรวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐิญาณ์ สกุลแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรทิพย์ ช่วยนุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมาริณี ปานสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันจิรา มีช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรสสุคนธ์ พูลพิพัฒน์
ครู