โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอิสรา สืบสม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรติมา บุญชูวงค์
ครู

นางสาวมยุรี แซ่ฉี่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณิชกานต์ เพชรรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิตรา รอดพิบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเขมวรุทธิ์ อุปลา
ครู

นางภาวินี อักษรกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร เปาะทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร พรหมแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรวดี เรือนสูง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวญาณี ศรีนุรจน์
ครู

นางสาวธฤตมน จงจิตร
ครูอัตราจ้าง