โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอิสรา สืบสม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวญาณี ศรีนุรจน์
ครูผู้ช่วย

นางพวงเพ็ญ เขียวเสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิชญาพร สุขสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมยุรี แซ่ฉี่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณิชกานต์ เพชรรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิตรา รอดพิบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเขมวรุทธิ์ อุปลา
ครู

นางภาวินี อักษรกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร เปาะทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร พรหมแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเยาวภา ภัททิยากูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรวดี เรือนสูง
ครูชำนาญการพิเศษ