โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปิ่นอนงค์ วันเพ็ญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางโณรี เงินเลี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุบลวรรณ ปัญนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ เป็ดทอง
ครู

นางสาวเกวลิน เมืองชู
ครู

นายเอกราช เอียดแก้ว
ครู

นางกอบกุล กิจผดุง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรัญญา มีสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบรรยงค์ แก้วสีสด
ครู

นางสมหทัย เรืองชัยวุฒิคุณ
ครูชำนาญการ

นางสาวธัญธิชา เชาวลิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวุฒิชัย นิตย์วิมล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปวรรรัตน์ พิทักษ์ธรรม
ครูอัตราจ้าง