โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางศรัญญา มีสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายภูมิพัฒน์ เฮ้งศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางปิ่นอนงค์ วันเพ็ญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายเขมวรุทธิ์ อุปลา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางภาวินี อักษรกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางจิรารัตน์ ล่องจ๋า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสุพัตรา ลีลาทิวานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางจันจิรา มีช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางยุพาภรณ์ ไชยรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวพวงเพชร ช่วยพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1