โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภฤกษ์ ทองนวน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวิทย์ ศรีวิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมภูมิ ทองน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ