โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางพรวดี เรือนสูง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางเพลินศิริ จันทมาศ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธัญธิชา เชาวลิต
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรสสุคนธ์ พูลพิพัฒน์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางชฎา จันทรมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายวุฒิชัย นิตย์วิมล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวหทัยชนก รสหอม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวภัสกาว วงศ์ศศิพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางเยาวภา ภัททิยากูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสารี สินพิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายศุภฤกษ์ ทองนวน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวภัทรพร ทวีแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1