โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นาง ประกายพร สุพรรณพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเอื้อยใจ เบ้าประเสริฐกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกานดา โชติรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรีย์ บุญญานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพลินศิริ จันทมาศ
ครูชำนาญการ

นางลัดดาวัลย์ มิตรกูล
ครูชำนาญการ

นางสาว นิสากร มังคะมณี
ครูชำนาญการ