โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพลินศิริ จันทมาศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดาวัลย์ มิตรกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเอื้อยใจ เบ้าประเสริฐกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประกายพร สุพรรณพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกานดา โชติรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรีย์ บุญญานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมาลินี สุขสำราญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศศิปรียา รัศมี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญเรศ เพมะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญญารัตน์ มะลัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิริกร ชำนาญคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรพร ทวีแก้ว
ครูอัตราจ้าง