โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเพลินศิริ จันทมาศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางลัดดาวัลย์ มิตรกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรีย์ บุญญานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภูมิพัฒน์ เฮ้งศิริ
ครูผู้ช่วย

นางกานดา โชติรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิวาวรรณ วงค์แสง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญเรศ เพมะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพวงเพชร ช่วยพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิริกร ชำนาญคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรพร ทวีแก้ว
ครูอัตราจ้าง