โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.สุนันท์ ชูโลก
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภานี ศิริภักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภูมิ ทองน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรภัทร ศิริพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ ชูโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเคารพ อิสระไพบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พันเอกสุพจน์ วงศ์พิศาล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.ประสิทธิ์ กลับดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมหมาย วีระพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.ชาติชาย สุพรรณอาสน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา แกล้วทะนง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ วงศ์พิศาล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุไร พลฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายลี ภู่ขวัญทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายโชติ คำนวณ
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ