โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางณัฐิญาณ์ สกุลแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพัชรีย์ บุญญานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรติมา บุญชูวงค์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพวงเพ็ญ เขียวเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวดาเรศ นามโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวเอื้องฟ้า ทองตรีพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายสุวิทย์ ศรีวิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวมยุรี แซ่ฉี่
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวอรวรรณ เป็ดทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวธิมาพร บุญประดิษฐ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวศศิประภา บุญล้อม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1