โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
คณะผู้บริหาร

นายโชติ คำนวณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสินีนาถ ชาตะกาญจน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมภร บูลภิบาล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา