โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงศ์ศักดิ์ ผสารพจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพวงเพ็ญ เขียวเสน
ครูชำนาญการพิเศษ