โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงศ์ศักดิ์ ผสารพจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวดาเรศ นามโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธิมาพร บุญประดิษฐ์
ครูชำนาญการ

นายเอกราช ขุนศรี
ครู

นางสาวหทัยชนก รสหอม
ครู