โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายช่วง จุลพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2483 - พุทธศักราช 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายพร้อม วรวุฒิ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2500 - พุทธศักราช 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตต์ วงศ์พิศาล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2502 - พุทธศักราช 2513
ชื่อ-นามสกุล : นายชิต วงศ์พิศาล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2513 - พุทธศักราช 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายพร้อม สุขรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2538 - พุทธศักราช 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายศรศักดิ์ หนูรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2542 - พุทธศักราช 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสินเทา บุญขวัญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2551 - พุทธศักราช 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร วัฒนาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พุทธศักราช 2557 - พุทธศักราช 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสินีนาถ ชาตะกาญจน์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ตุลาคม 2560 - 21 มิถุนายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร เจริญวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มิถุนายน 2561 - 21 ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายโชติ คำนวณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน