โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ชั้นอนุบาล

นางอารยา จันทรพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวธารารัตน์ โกมัย
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวณศิริ ยั่งยืน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจุฑามาศ คำแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางนฤมล รักษ์ศรีทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวรัตติกาล เชื้อบ้านเกาะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2