โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกานดา โชติรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางเนตรชนก ดวงแป้น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางณัฐธยาน์ สงวนแสง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายบรรยงค์ แก้วสีสด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวริสา คงสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางพะเยาว์ แก้วพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายพงศ์ศักดิ์ ผสารพจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุภาพร พรหมแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางปราณี ขาวสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางศิริพร เปาะทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวสิริกร ชำนาญคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายศุภชัย จิตราวุธ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5