โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกานดา โชติรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางณัฐธยาน์ สงวนแสง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายบรรยงค์ แก้วสีสด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวริสา คงสง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายพงศ์ศักดิ์ ผสารพจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสมหทัย เรืองชัยวุฒิคุณ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุภาพร พรหมแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางศิริพร เปาะทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายเอกราช ขุนศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวปวรรรัตน์ พิทักษ์ธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5