โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายสมภูมิ ทองน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวเอื้อยใจ เบ้าประเสริฐกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางณิชกานต์ เพชรรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายณรงค์ สิทธิมาก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเกวลิน เมืองชู
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวบุหรง ทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางกอบกุล กิจผดุง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพรทิพย์ ช่วยนุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางจิตรา รอดพิบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวธัญเรศ เพมะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1