โรงเรียนบ้านทวดทอง
หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม บ้านทวดทอง  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075357678
ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านทวดทอง ประจำปี 2566
โรงเรียนบ้านทวดทองจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2566
สร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จัก ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกา  ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ   ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม เป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้น  และรู้จักปฏิบัติตน ให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่แ  ละมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,12:17   อ่าน 30 ครั้ง